Услови плаћања | Miross

sr

sr

Услови плаћања

Износи за све облике учешћа су дати без пореза на додату вредност. Уплате је могуће извршити у више рата:

  • прва рата износи најмање 30% уговорене вредности 15 дана по потписивању Уговора
  • преостали део до 30. априла 2017. године

Напомена: За динарске уплате износ евра се обрачунава према средњем курсу НБС на дан фактурисања.