Prijava apstrakata | Miross
sr en

PRIJAVA RADOVA

Možete popuniti obrazac za prijavu radova klikom na odgovarajuće dugme ispod:

  Prijava radova

Uputstvo autorima radova

Apstrakt treba da sadrži:

Naslov krupnim slovima, u drugom redu treba staviti imena autora pri čemu ime autora koji prikazuje rad treba da bude podvučeno, u trećem redu institucija(e) i mesto, a potom jedan red razmaka pa onda tekst apstrakta. Ispod teksta apstrakta bez razmaka treba navesti do 5 ključnih reči.

Pri pisanju apstrakta treba koristiti:

Font Times New Roman, a veličinu slova 12. Tekst apstrakta (znači bez naslova, imena autora i institucije) NE SME IMATI VIŠE OD 250 REČI.

Poželjno je da tekst apstrakta sadrži sledeće delove:

Uvod, Materijal i Metod, Rezultati, Diskusija i Zaključak (na taj način, mladi autori vežbaju pisanje rezimea za strane kongrese i časopise). Ukoliko su autori iz različitih institucija, onda iza svakog autora staviti broj koji će biti ispred odgovarajuće institucije u redu za institucije.

NASLOV (krupnim slovima)

Autori, koautori, (ime autora koji izlaže rad treba da je podvučeno)

Institucija, Mesto

Rok za dostavu apstrakata: 15.08.2016. Rok je produžen do 26.09.2016. Samo radovi, za čije autore su plaćene kotizacije, će biti objavljeni u zborniku radova.

Trajanje predavanja po pozivu: 15 minuta

Usmene prezentacije ostalih radova: 5 minuta, a diskusija posle toga 2 min.

Usmene prezentacije:

U sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u MS Power Point i doneti na CD-u ili USB memoriji. Uz prezentaciju priložiti i fontove koji su korišćeni (ukoliko to nije font Times New Roman). Predavači su obavezni da tehničaru predaju prezentacije (CD ili USB) dva ili više sati ranije, a najkasnije u pauzi pre početka sesije na kojoj izlažu. Na osnovu ocena predsedavajućih sa svih sesija biće izabrana najbolja oralna prezentacija.

Poster prezentacija:

Format panoa je: 100cm visina i 80cm širina.

Posteri se postavljaju počev od 12. oktobra 2016. godine u periodu od 13,00 do 19,00 časova. Panoi za postere biće obeleženi brojevima. Molimo autore da se pridržavaju navedene numeracije iz Programa. Posteri se sklanjaju 16.10.2016.g. pre podne, a najkasnije po završetku Kongresa. Sekretarijat Kongresa ne snosi odgovornost za postere koji nisu sklonjeni.

JEDAN AUTOR može poslati najviše DVA APSTRAKTA u svojstvu autora, dok broj pojavljivanja u svojstvu koautora nije ograničen.