Politike poslovanja

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta turističke agencije Miross zasnovana je na težnji ka unapređenju tržišno orijentisanog poslovanja, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca/korisnika turističkih usluga iz ponude usluga agencije, zahvaljujući čemu je postala jedan od lidera u upravljanju kvalitetom u delatnosti turističkih agencija.

Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stavljamo na raspolaganje klijentima, sa neprestanom težnjom da svaku uslugu izvedemo u potpunosti prema očekivanjima, u pogledu kvaliteta ostvarenja dogovorene usluge.

Ciljeve u oblasti upravljanja kvalitetom ostvarujemo kroz:

 • Planiranje budućnosti naše kompanije i realizacije planova u skladu sa principima održivog razvoja, promovišući te principe našim naručiocima i partnerima.
 • Upravljanje uslugama kroz konstantno unapređenje kvaliteta usluga.
 • Razvoj zaposlenih, koji svojim znanjem, iskustvom, profesionalnošću i posvećenošću ostvaruju izuzetne rezultate na pozicijama koje su im dodeljene.
 • Neprestanu orijentaciju na kvalitet i zahteve kupaca.
 • Težnju za stalnim unapređenjima procesa rada.
 • Poštovanje zakonskih zahteva i nastojanja da damo svoj doprinos opštem razvoju lokalne društvene zajednice.
 • Potpunu primenu sistema menadžmenta kvalitetom kroz implementaciju zahteva standarda ISO 9001.

Politika bezbednosti informacija

Zahtevi korisnika, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija, i interpretiraju se i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i propisujućih dokumenata.

Rukovodstvo preventivno i redovno procenjuje i upravlja bezbednosnim rizicima nastalim u toku poslovanja, a koji se odnose na informacione resurse.

Našom Politikom bezbednosti informacija svim zainteresovanim stranama garantujemo sledeće:

 • Informacije su zaštićene od neovlašćenog pristupa.
 • Održava se poverljivost informacija.
 • Informacije neće biti otkrivene neovlašćenim osobama bilo slučajnim ili namernim aktivnostima.
 • Integritet informacija se čuva kroz zaštitu od neovlašćene izmene.
 • Mogućnost pristupa i izmene informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno.
 • Obezbeđena je usaglašenost sa svim regulatornim i zakonskim zahtevima.
 • Podrška Politici bezbednosti informacija kroz kontinualne poslovne planove koji će se određivati, održavati i testirati u stalnom praktičnom radu.
 • Obuka se obavlja kroz sve organizacione delove.
 • Sve povrede sigurnog rukovanja informacijama će se dokumentovati i istražiti.